Isère

18 tekstów – auto­rem jest Isère.

Ludzie są prze­mijający­mi se­kun­da­mi, kur­czo­wo trzy­mający­mi się wskazówek ze­garów, ginący­mi w bez­kre­sie cza­su. Jes­teśmy martwi. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2011, 21:21

Jeszcze na Ciebie cze­kam. A może już na siebie? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 marca 2011, 15:30

-Więcej jest dni czy ludzi w naszym życiu?
-To nieis­totne, i dni i ludzie prze­mijają, a my o nich zapominamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2011, 15:25

Nie zos­taną po nas na­wet zdjęcia czar­no-białe. Nasze twarze znikną z fo­tog­ra­fii bądź zos­taną wy­cięte. W rodzin­nych al­bu­mach zab­raknie dla nas miej­sca, wkrótce i na cmen­tarzu. Za­rośnie płyta cmen­tarna po set­kach lat bólem i bra­kiem wspom­nień, które zasłonią nasze nazwisko. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 marca 2011, 13:06

Nie zos­ta­nie po nas na­wet róża czer­wo­na czy drze­wo rosłe. To, co stworzy­liśmy i to, co za­sadzi­liśmy (w ziemi, czyimś ser­cu, umyśle) prędzej czy później um­rze i odej­dzie wraz z nami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 marca 2011, 16:53

Nie zos­ta­nie po nas na­wet wpis w en­cyklo­pedii. Wyłącznie pop­la­mione wi­nem wi­zytówki, kawą do­kumen­ty i do połowy wy­pełnione for­mu­larze z niewy­raźnym podpisem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 marca 2011, 20:39

Za­gubi­my się w cza­sop­rzes­trze­ni wraz z wszys­tki­mi rzecza­mi na nas wska­zujący­mi. W pożarze spłonie wszys­tko to, co kruche i zniszczy się to, co trwałe. Pożółknie pa­pier w ka­len­darzach i złamią się wie­czne pióra. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 marca 2011, 17:52

Chciałabym znów nau­czyć się optymizmu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 marca 2011, 10:41

I pachniałoby tam wa­nilią, ma­lina­mi i nadzieją. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 marca 2011, 12:06

A cza­sami po­jawia się to wspom­nienie: miałeś być prze­cież księciem z bajki... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2011, 13:21

Isère

Imię samotności.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Isère

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność